links


Program Terkini UAD
Print

APAKAH MAKSUD PENGAUDITAN?

Pengauditan adalah proses di mana individu yang kompeten, bebas mengumpul dan menilai segala bukti mengenai maklumat yang berhubung rapat dengan entiti ekonomi yang spesifik untuk tujuan mengenalpasti dan seterusnya melaporkan tahap pertalian di antara maklumat yang dikenalpasti dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Audit Dalam adalah badan bebas yang menjalankan penilaian objektif dan aktiviti perundingan bagi tujuan untuk menambah nilai dan mempertingkatkan operasi organisasi. Ia membantu organisasi mencapai objektifnya melalui pendekatan audit yang berdisiplin dan sistematik untuk menilai dan mempertingkatkan keberkesanan risiko pengurusan, kawalan dan proses tadbir urus. Hasil daripada auditan adalah dalam bentuk laporan.


APAKAH MAKSUD PENGAUDITAN?

APAKAH FUNGSI UNIT AUDIT DALAM?

APAKAH MAKSUD KAWALAN? MENGAPA SAYA SEBAGAI PENGURUS JABATAN / UNIVERSITI PERLU MENGAMBIL BERAT TENTANG KAWALAN?

APAKAH MAKSUD KAWALAN DALAMAN?

SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KAWALAN DALAMAN?

MENGAPA JABATAN SAYA DIPILIH UNTUK DIAUDIT?

APAKAH YANG PERLU DIJANGKAKAN APABILA JABATAN SAYA DIJADUALKAN UNTUK AUDITAN?

APAKAH PROSES RUTIN AUDIT?

BERAPA LAMA PROSES YANG DIAMBIL UNTUK AUDITAN?

ADAKAH TERDAPAT BEBERAPA JENIS AUDITAN?

BAGAIMANA MEMBERIKAN KERJASAMA YANG TERBAIK UNTUK JURUAUDIT?

SIAPA MENGAUDIT UNIT AUDIT DALAM?

BAGAIMANA UNTUK MENGHUBUNGI UNIT AUDIT DALAM?